Tôn Nữ Thu Nga Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0905380970
Nguyễn Thị Liên Ban Giám Hiệu Hiệu phó 2
Lê Thị Bích Ngọc Ban Giám Hiệu Hiệu phó 1